ਖਾਲਸਾ ਇਤਿਹਾਸ

1986       ਖਾਲਸਾ ਕਰੈਡਿਟ ਯੂਨੀਅਨ ਚਾਰਟਰ # 464 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੰਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੋਈ।  ਪਹਿਲੀ ਬਰਾਂਚ ਵੈਨਕੂਵਰ ‘ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ।

1987       ਸਰੀ ਬਰਾਂਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ।

1988       ਮੈਂਬਰਸ਼ਿੱਪ 1920 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।  ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ।

1989       ਤੀਜੀ ਬਰਾਚ ਐਬਟਸਫੋਰਡ ‘ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ।  ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਅਤੇ ਲੋਨ ਦੋਵੇਂ 11 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਏ।

1992       ਮੈਂਬਰਸ਼ਿੱਪ 5,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੰਘ ਗਈ।

1993       ਗਿਲਫਰਡ ਬਰਾਂਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ।

1995       ਮੈਂਬਰਸ਼ਿੱਪ 10,000ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ।

1996       ਪੰਜਵੀਂ ਬਰਾਂਚ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ‘ਚ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ।

2005       ਕੁਲ ਸੰਪਤੀ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਪੁੱਜ ਗਈ।

2007       ਗਿਲਫਰਡ ਬਰਾਂਚ ਨਿਊਟਨ ‘ਚ ਪੁਨਰ-ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।

2011       ਸਟੇਟ-ਆਫ-ਦਿ-ਆਰਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ। 25ਵੀਂ ਸਾਲਗਿਰਾਹ ਦੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੁਲ ਸੰਪਤੀ 254 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ।

2013       ਐਬਟਸਫੋਰਡ ਬਰਾਂਚ ਵਧੇਰੇ ਚੰਗੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਪੁਰ-ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।

2016       30ਵੀਂ ਸਾਲਗਿਰਾਹ ਦੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੁਲ ਸੰਪਤੀ 410 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ।

2017       ਛੇਵੀਂ ਬਰਾਂਚ ਸਰੀ ‘ਚ 128 ਸਟਰੀਟ ‘ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ।