ਸੇਵਿੰਗਜ਼ ਅਕਾਊਂਟ

ਪਰਸਨਲ ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ

ਪਲੈਨ 24

ਇਕ ਲਚਕੀਲਾ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਜ਼ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਫੋਨ, ਏ ਟੀ ਐੱਮ, ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਬਰਾਂਚ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਸੌਖਿਆਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

 • ਕੋਈ ਮਾਸਿਕ ਫੀਸ ਨਹੀਂ
 • ਕੋਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖਣਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਹੀਂ
 • ਦੋਮੁਫਤ ਮਾਸਿਕ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਾਂ
 • ਮੁਫਤ ਮਾਸਿਕ ਈ-ਸਟੇਟਮੈਂਟ
 • ਮੁਫਤ ਇੰਟਰੈਕ ਈ-ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ
 • ਮੁਫਤ ਮੌਬਾਈਲ ਚੈੱਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ
 • ਮੁਫਤ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ
 • ਮੁਫਤ ਪਾਸਬੁੱਕ ਸਹੂਲਤ
 • * (ਦੋ ਮੁਫਤ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ 75 ਸੈਂਟ/ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੱਗੇਗੀ))

ਪਲੈਨ 24 ਗੋਲਡਨ

ਸੀਨੀਅਰ ਜੀਓ! 60 ਸਾਲ ਜਾਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵਿਆਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੱਕ ਸੁਖਾਲੀ ਪਹੁੰਚ।

 • ਕੋਈ ਮਾਸਿਕ ਫੀਸ ਨਹੀਂ
 • ਕੋਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖਣਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਹੀਂ
 • ਮੁਫਤ ਅਸੀਮਤ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਾਂ
 • ਮੁਫਤ ਮਾਸਿਕ ਈ-ਸਟੇਟਮੈਂਟ
 • ਮੁਫਤ ਇੰਟਰੈਕ ਈ-ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ
 • ਮੁਫਤ ਮੌਬਾਈਲ ਚੈੱਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ
 • ਮੁਫਤ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ
 • ਮੁਫਤ ਪਾਸਬੁੱਕ ਸਹੂਲਤ
 • * (ਦੋ ਮੁਫਤ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ 75 ਸੈਂਟ/ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੱਗੇਗੀ)

ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੇਵਿੰਗਜ਼

ਇਸ ਅਕਾਊਂਟ ‘ਚ ਵਿਆਜ਼ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਾਸਿਕ ਬੈਲੈਂਸ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੱਕ ਸੁਖਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰੋ।

 • ਕੋਈ ਮਾਸਿਕ ਫੀਸ ਨਹੀਂ
 • ਮੁਫਤ ਅਸੀਮਤ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਾਂ
 • ਮੁਫਤ ਮਾਸਿਕ ਈ-ਸਟੇਟਮੈਂਟ
 • ਮੁਫਤ ਆਨਲਾਈਨ ਚੈੱਕ ਤਸਵੀਰਾਂ/li>
 • ਮੁਫਤ ਇੰਟਰੈਕ ਈ-ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ
 • ਮੁਫਤ ਮੌਬਾਈਲ ਚੈੱਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ
 • ਮੁਫਤ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ
 • ਮੁਫਤ ਪਾਸਬੁੱਕ ਸਹੂਲਤਸਪੈਸ਼ਲ ਸੇਵਿੰਗਜ਼ ਯੂ ਐੱਸ ਡਾਲਰ

<ਅਮਰੀਕਨ ਪੈਸੇ ਕੋਲ ਹਨ, ਵਿਆਜ਼ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੱਕ ਸੁਖਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ! ਖਾਲਸਾ ਬੈਂਕ ‘ਚ ਆਉ।.

 • ਮੁਫਤ ਮਾਸਿਕ ਈ-ਸਟੇਟਮੈਂਟ
 • ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਾਸਿਕ ਬੈਲੈਂਸ ‘ਤੇ 0.25% ਵਿਆਜ਼ ਦਰ