ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੈਂਕਿੰਗ

ਚੈੱਕਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ

ਸਟਾਰਟ ਅੱਪ ਪੈਕੇਜ

ਖਾਲਸਾ ਕਰੈਡਿਟ ਯੂਨੀਅਨ ਆਪਣਾ ਸਟਾਰਟ ਅੱਪ ਪੈਕੇਜ ਸਿਰਫ 5000 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤਿ ਮਹੀਨਾਂ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਚ ਤੁਹਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ 10 ਮੁਫਤ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਾਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।

 • ਮੁਫਤ ਮਾਸਿਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
 • ਮੁਫਤ ਮਾਸਿਕ ਈ-ਸਟੇਟਮੈਂਟ
 • ਮੁਫਤ ਆਨਲਾਈਨ ਚੈੱਕ ਤਸਵੀਰਾਂ
 • $2ਪੈਸੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਇੰਟਰੈਕ ਈ-ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ
 • $1ਪੈਸੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇੰਟਰੈਕ ਈ-ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ
 • ਮੁਫਤ ਮੌਬਾਈਲ ਚੈੱਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ
 • ਮੁਫਤ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ
 • ਯੋਗ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ
 • ਚੈੱਕ ਲਿਖਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਉਪਲਬਧ
 • ਮੁਫਤ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ
 • $1.30ਬਰਾਂਚ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਦੇਣ ‘ਤੇ

*(10 ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ 0.75 ਸੈਂਟ/ਡੈਬਿਟ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੱਗੇਗੀ)

ਪੈਕੇਜ ਏ

ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਕੇਵਲ 10.00 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤਿ ਮਹੀਨਾਂ ‘ਚ 20 ਮੁਫਤ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਸਿਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

 • ਮੁਫਤ ਮਾਸਿਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
 • ਮੁਫਤ ਮਾਸਿਕ ਈ-ਸਟੇਟਮੈਂਟ
 • ਮੁਫਤ ਆਨਲਾਈਨ ਚੈੱਕ ਤਸਵੀਰਾਂ
 • $2ਪੈਸੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਇੰਟਰੈਕ ਈ-ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ
 • $1ਪੈਸੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇੰਟਰੈਕ ਈ-ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ
 • ਮੁਫਤ ਮੌਬਾਈਲ ਚੈੱਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ
 • ਮੁਫਤ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ
 • ਯੋਗ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ
 • ਚੈੱਕ ਲਿਖਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਉਪਲਬਧ
 • ਮੁਫਤ ਮੁਫਤ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ
 • $1.30ਬਰਾਂਚ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਦੇਣ ‘ਤੇ

*(20 ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ 0.75 ਸੈਂਟ/ਡੈਬਿਟ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੱਗੇਗੀ)


ਪੈਕੇਜ ਸੀ

ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਕੇਵਲ 25.00 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤਿ ਮਹੀਨਾਂ ‘ਚ 60 ਮੁਫਤ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਸਿਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

 • ਮੁਫਤ ਮਾਸਿਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
 • ਮੁਫਤ ਮਾਸਿਕ ਈ-ਸਟੇਟਮੈਂਟ
 • ਮੁਫਤ ਆਨਲਾਈਨ ਚੈੱਕ ਤਸਵੀਰਾਂ
 • $2ਪੈਸੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਇੰਟਰੈਕ ਈ-ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ
 • $1ਪੈਸੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇੰਟਰੈਕ ਈ-ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ
 • ਮੁਫਤ ਮੌਬਾਈਲ ਚੈੱਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ
 • ਮੁਫਤ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ
 • ਯੋਗ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ
 • ਚੈੱਕ ਲਿਖਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਉਪਲਬਧ
 • ਮੁਫਤ ਮੁਫਤ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ
 • $1.30ਬਰਾਂਚ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਦੇਣ ‘ਤੇ

*(60 ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ 0.75 ਸੈਂਟ/ਡੈਬਿਟ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੱਗੇਗੀ)


ਪੈਕੇਜ ਬੀ

ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਕੇਵਲ 19.00 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤਿ ਮਹੀਨਾਂ ‘ਚ 40 ਮੁਫਤ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਸਿਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

 • ਮੁਫਤ ਮਾਸਿਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
 • ਮੁਫਤ ਮਾਸਿਕ ਈ-ਸਟੇਟਮੈਂਟ
 • ਮੁਫਤ ਆਨਲਾਈਨ ਚੈੱਕ ਤਸਵੀਰਾਂ
 • $2ਪੈਸੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਇੰਟਰੈਕ ਈ-ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ
 • $1ਪੈਸੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇੰਟਰੈਕ ਈ-ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ
 • ਮੁਫਤ ਮੌਬਾਈਲ ਚੈੱਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ
 • ਮੁਫਤ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ
 • ਯੋਗ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ
 • ਚੈੱਕ ਲਿਖਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਉਪਲਬਧ
 • ਮੁਫਤ ਮੁਫਤ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ
 • $1.30ਬਰਾਂਚ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਦੇਣ ‘ਤੇ

*(40 ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ 0.75 ਸੈਂਟ/ਡੈਬਿਟ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੱਗੇਗੀ)


ਬਿਜ਼ਨਸ ਰੈਗੂਲਰ ਚੈੱਕਿੰਗ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਤਿ ਆਈਟਮ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਰਤੋ ਉਦੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰੈਗੁਲਰ ਚੈੱਕਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਪਲੈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਲੈਨ ਹੈ।

 • $ 9ਮਾਸਿਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਚਾਰਜ
 • 75¢ ਪ੍ਰਤਿ ਡੈਬਿਟ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ
 • ਮੁਫਤ ਮਾਸਿਕ ਈ-ਸਟੇਟਮੈਂਟ
 • ਮੁਫਤ ਆਨਲਾਈਨ ਚੈੱਕ ਤਸਵੀਰਾਂ
 • $2 ਪੈਸੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਇੰਟਰੈਕ ਈ-ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ
 • $1 ਪੈਸੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇੰਟਰੈਕ ਈ-ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ
 • ਮੁਫਤ ਮੌਬਾਈਲ ਚੈੱਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ
 • ਮੁਫਤ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ
 • ਯੋਗ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ
 • ਚੈੱਕ ਲਿਖਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਉਪਲਬਧ
 • ਮੁਫਤ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ
 • $1.30 ਬਰਾਂਚ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਦੇਣ ‘ਤੇ
 • ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ

ਲਾਅਯਰਜ਼, ਨੋਟਰੀਜ਼, ਅਤੇ ਰੀਐਲਟਰਜ਼ ਟੱ੍ਰਸਟ ਅਕਾਊਂਟ

ਖਾਲਸਾ ਕਰੈਡਿਟ ਯੂਨੀਅਨ ਰੀਐਲਟਰਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਨੋਟਰੀ ਪਬਲਿਕਾਂ ਲਈ ਟ੍ਰੱਸਟ ਅਕਾਊਂਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।

 • ਪੂਲ ਕੀਤੇ ਟ੍ਰੱਸਟ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ
 • ਕਮਾਇਆ ਵਿਆਜ਼ ਬੀ ਸੀ ਵਿਚਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨਿਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
 • ਕੋਈ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ
 • ਚੈੱਕ ਲਿਖਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਉਪਲਬਧ
 • ਕੋਈ ਮਾਸਿਕ ਫੀਸ ਨਹੀਂ
 • ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨਹੀਂ











ਯੂ ਐੱਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੈੱਕਿੰਗ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਅਕਾਊਂਟ ਜੋ ਯੂ ਐੱਸ ‘ਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ

 • ਮੁਫਤ ਮਾਸਿਕ ਈ-ਸਟੇਟਮੈਂਟ
 • ਮੁਫਤ ਆਨਲਾਈਨ ਚੈੱਕ ਤਸਵੀਰਾਂ
 • ਚੈੱਕ ਲਿਖਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਉਪਲਬਧ
 • 0.75 ਸੈਂਟ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਲੱਗਦੇ ਹਨ